BIP

Od lutego br. trwał remont kamienicy przy ulicy Rynek 11 w Trzebiatowie pt.:" Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, remont elewacji wraz ze zmianą jej kolorystyki". Wspólnota Mieszkaniowa wystąpiła do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o dotację na w/w inwestycję, którą otrzymała w kwocie 25 000 zł. Bardzo się cieszymy, że ta piękna kamienica w centrum naszego miasta, z pomocą środków otrzymanych od Marszałka wreszcie odzyskała swój dawny blask.


Aneks nr 1/2020 sporządzony w dniu 09.04.2020 roku do umowy nr 1/2010 z dnia 25.11.2019 roku na "remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie"Aneks wprowadza harmonogram rozliczeń częściowych na podstawie art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą", Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. II Pułku Ułanów 23 w Trzebiatowie" została wybrana oferta złożona przez: Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka Ul. Mleczna 8A/8B, 72-320 Trzebiatów.


W dniu 27.02.2020 roku o godzinie 12.00 Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert cenowych złożonych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. II Pułku Ułanów 23 w Trzebiatowie" - Ogłoszenie nr 510176-N-2020 z dnia 10.02.2020 roku. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferty złożyły następujące firmy: Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka, ul. Mleczna 8A/8B, 72-320 Trzebiatów. Oferowana cena to: 154 162,11 zł brutto.


Wspólnota Mieszkaniowa II Pułku Ułanów 23 72-320 Trzebiatów ogłasza przetarg na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. II Pułku Ułanów 23 w Trzebiatowie. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych przy ulicy II Pułku Ułanów 4b w Trzebiatowie w terminie 27.02.2020r godz. 11.30. Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "aktualności".


Informujemy, że w dniu 25 listopada 2019 roku została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Konserwatorskim Bogdan Styranka na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Rynek 11. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 31.08.2020 rok.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą", Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., została wybrana oferta złożona przez: Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka Ul. Mleczna 8A/8B, 72-320 Trzebiatów


W dniu 05 listopada br. o godzinie 12.00 komisja przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert cenowych na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ulicy Rynek 11 w Trzebiatowie.Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 72-320 Trzebiatów ogłasza przetarg na remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie


Na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwana dalej „ustawą”, informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z przyczyn wskazanych w przepisach art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, tj. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont elewacji oraz wymiana dachowego budynku przy ulicy Rynek 11 w Trzebiatowie" - ogłoszenie nr 592618-N-2019r z dnia 04.09.2019 roku. Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2018r poz. 1986 - tj.) - zwana dalej "ustawą" , przekazuje informacje zawarte poniżej. 1. W dniu 27.09.2019 roku o godzinie 10.30 komisja przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert cenowych. 2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oferty złożyły następujące firmy: a) Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka, ul. Mleczna 8A/8B, 72-320 Trzebiatów, - oferowana cena: 307,163,00 zł - termin wykonania zamówienia: 30.06.2020 rok. - okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy - warunki płatności: 30 dni. 3. Przewodniczący komisji, przed otwarciem ofert, odczytał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 265 872,21 zł brutto.


Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 72-320 Trzebiatów ogłasza przetarg na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych przy ulicy II Pułku Ułanów 4b w Trzebiatowie w terminie 27.09.2019r godz. 10.00. Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku.