BIP

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 72-320 Trzebiatów ogłasza przetarg na remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie


Na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwana dalej „ustawą”, informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z przyczyn wskazanych w przepisach art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, tj. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


Informacja z otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont elewacji oraz wymiana dachowego budynku przy ulicy Rynek 11 w Trzebiatowie" - ogłoszenie nr 592618-N-2019r z dnia 04.09.2019 roku. Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 2018r poz. 1986 - tj.) - zwana dalej "ustawą" , przekazuje informacje zawarte poniżej. 1. W dniu 27.09.2019 roku o godzinie 10.30 komisja przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert cenowych. 2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oferty złożyły następujące firmy: a) Zakład Budowlano-Konserwatorski Bogdan Styranka, ul. Mleczna 8A/8B, 72-320 Trzebiatów, - oferowana cena: 307,163,00 zł - termin wykonania zamówienia: 30.06.2020 rok. - okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy - warunki płatności: 30 dni. 3. Przewodniczący komisji, przed otwarciem ofert, odczytał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 265 872,21 zł brutto.


Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 72-320 Trzebiatów ogłasza przetarg na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych przy ulicy II Pułku Ułanów 4b w Trzebiatowie w terminie 27.09.2019r godz. 10.00. Niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku.