Oferta

Oferta


Spółka ZBK Trzebiatów, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, oferuje starannie dostosowane pakiety usług administracyjnych, które są precyzyjnie dopasowane do charakterystyki nieruchomości. W ramach standardowych usług znajdują się:

 

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej do zarządzania


Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a nasza oferowana usługa ma na celu formalizację jej istnienia. Usługa ta obejmuje:


    Wniesienie wniosku o nadanie numeru identyfikacji Regon.

    Wniesienie wniosku o nadanie numeru identyfikacji NIP.

    Utworzenie rachunku bankowego dla wspólnoty mieszkaniowej.

    Opracowanie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał.


Czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej i jej członków


    Protokolarne przejęcie nieruchomości.

    Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.

    Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych, które przypadają od nieruchomości wspólnych, chyba         że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

    Ubezpieczanie wspólnot.

    Przygotowywanie i obsługa zebranń wspólnot mieszkaniowych.


Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej


    Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami.

    Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz korekt tych planów.

    Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty.

    Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych.

    Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

    Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.

    Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu czynszów i innych przychodów z nieruchomości.

    Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu), oraz funduszu remontowego.

Obsługa związana z bankiem.


Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej


    Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa         budowlanego.

    Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne         zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

  Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego         użytku właścicieli lokali.

    Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznych w budynku.

    Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.

    Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.


Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy


    Utrzymywanie stałego kontaktu z właścicielami lokali.

    Zapewnienie dyspozycyjności administratora.

    Stały kontakt i wymiana informacji między członkami wspólnoty a zarządcą za pośrednictwem e-maila i telefonu.

    Przygotowanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

    Działania mające na celu zwiększenie korzyści wspólnoty, zwłaszcza poprzez wynajmowanie części nieruchomości wspólnej i         reklamę.


Po dokładnym zapoznaniu się z nieruchomością i otrzymaniu dodatkowych informacji, przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę, która będzie dostosowana zarówno pod względem zakresu usług, jak i ceny, do Państwa indywidualnych potrzeb.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy uczciwość, co przekłada się na oszczędność własnych środków i bezpieczeństwo nieruchomości, które nam powierzycie.