Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego drogą elektroniczną, prowadzonej przez Zakład Budynków Komunalnych TRZEBIATÓW sp. z o.o. w upadłości układowej, ul. II Pułku Ułanów 4b, 72320 Trzebiatów, zwany dalej ?ZBKT?, pod adresem: http://zbkt.pl/index.php (zwanego dalej: ?Stroną Internetową? lub ?Serwisem Internetowym?).

§ 1 Definicje

 1.  Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa został utworzony dostęp do Strefy Klienta.

 2.  Konto Użytkownika -oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz każdego Użytkownika przez ZBKT.

 3. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Strefie Klienta.

 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas logowania do Strefy Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

 6. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub ZBKT przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 7. Polityka Prywatności - dokument informujący o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, mechanizmach stosowanych do ich pozyskiwania i przetwarzania, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanym.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Strony Internetowej


 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie Internetowym w celach prezentacji, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do ZBKT, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą ZBKT wyrażoną na piśmie.

 2. ZBKT dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ?cookies? oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. ZBKT stosuje mechanizm plików "cookies", który jest szczegółowo opisany w "Polityce Prywatności" dostępnej na stronie http://zbkt.pl/index.php.

 4.  W celu korzystania z zasobów Serwisu Internetowego drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego sprzętu i oprogramowania

 5. Zakazane jest nieuprawnione wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, jego zasobów, udostępnianych przez ZBKT, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 6. ZBKT oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z zasobów strony internetowej drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. ZBKT nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Loginu czy Hasła.


§ 3 Strefa klienta


 1. W celu uzyskania dostępu do Strefy Klienta należy skontaktować się z ZBKT. Dane dostępowe są przydzielane odrębną procedurą.

 2. W trakcie uzyskiwania dostępu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 3. W trakcie uzyskiwania dostępu, Użytkownik uzyskuje informacje na temat przetwarzania swoich danych osobowych. ZBKT informuje o zakresie i celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych, prawach Użytkownika do danych gromadzonych przez ZBKT, legalności pozyskiwania danych osobowych.

 4. Uzyskany dostęp do Strefy Klienta, w postaci Konta Użytkownika, do którego dostęp odbywa się za pomocą loginu i hasła, jest przekazywany Użytkownikowi, który jest zobowiązany do utrzymania tych danych w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim. Odpowiedzialność za ujawnienie i/lub nieuprawnione użycie danych dostępowych spoczywa na Użytkowniku.

 5. Dostęp możliwy jest na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej, umożliwiającego Użytkownikowi dostęp do danych, które prezentuje dla niego ZBKT.

 6. ZBKT jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Treść tego Regulaminu może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.

 2.  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. ZBKT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie opublikowana na Stronie Internetowej. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie ZBKT, co może doprowadzić do utraty dostępu do Strefy Klienta i Konta Użytkownika.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 5. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 10.10.2019 r.