Polityka Prywatności

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚĆCI

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://zbkt.pl/index.php (zwanego dalej: ?Serwisem Internetowym?).

 

2.

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Zakład Budynków Komunalnych TRZEBIATÓW sp. z o.o. w upadłości układowej, ul. II Pułku Ułanów 4b, 72320 Trzebiatów, zwany dalej ?ZBKT?.

 

3.

Dane osobowe zbierane przez ZBKT za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Polityka prywatności ma zastosowanie do przypadków, w których ZBKT jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZBKT przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł.

 

4.

ZBKT dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1.

Osoby fizyczne odwiedzające Serwis Internetowy i/lub korzystające z zasobów udostępnianych przez ZBKT drogą elektroniczną (np. Strefa Klienta) mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. ZBKT ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownikami.

 

2.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w przypadku:

 


Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane informacje, w szczególności: - Adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu. - Nazwa domeny. - Rodzaj przeglądarki. - Czas dostępu. - Typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć, oraz innych czynnościach podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna dla tego zbierania danych to prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

b)c)

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym, takie jak: Imię i nazwisko. Dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług. Inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiary poniesionej szkody. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustalaniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

W przypadku korzystania ze Strefy Klienta, Użytkownik może być zobligowany do podania dodatkowych danych, które są niezbędne do zapewnienia dostępu i korzystania z usług w tej Strefie.

  • Imię

  • Nazwisko

 

3.

Przekazanie danych osobowych do ZBKT jest dobrowolne, w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu Internetowego, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie uzyskania dostępu uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ZBKT przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ZBKT co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i  sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)

Podmioty przetwarzające. ZBKT korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ZBKT. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi finansowe, dostarczający systemy do marketingu oraz systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b)

Administratorzy. ZBKT korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi np. płatności elektroniczne oraz bankowe, jak również są to podmioty, które mają umocowania prawne do przetwarzania danych osobowych w stosunku do ZBKT.

 

2.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce, w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz poza strefą EOG.


3.

Informacje gromadzone w związku z korzystaniem z naszych zasobów Serwisu Internetowego online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będą wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpłynąć na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i podkreślamy, że:

 

4.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

 

a)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ZBKT tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody dane te będą przechowywane przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które ZBKT może podnosić lub wobec których może być składany. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

b)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ZBKT tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym okresie dane te będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

5.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych, dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników oraz administrowania Serwisem Internetowym.

 

6.

W przypadku skierowania żądania, ZBKT udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ZBKT na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ZBKT treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Serwisie Internetowym.

 

2.

ZBKT może wykorzystywać dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

 

b)

Cookies trwające: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 

3.

ZBKT może wykorzystywać własne pliki cookies w celu:

 

a)

Uwierzytelnianie użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.i

 

4.

ZBKT może wykorzystywać zewnętrzne cookies w celu:

 

a)

popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej jednak, w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiam, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka  Internet Explorer;

 

b)

przeglądarka  Microsoft EDGE;

 

c)

przeglądarka  Mozilla Firefox;

 

d)

przeglądarka  Chrome;

 

e)

przeglądarka Safari;

 

f)

przeglądarka Opera.

 

7.

ZBKT może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, co oznacza, że zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ZBKT w celach takich jak: - Diagnozowanie problemów technicznych z serwerem, - Tworzenie analiz statystycznych, na przykład określanie, z jakich regionów notowane są największe ilości odwiedzin, - Pomoc w administrowaniu i doskonaleniu Serwisu Internetowego, - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ewentualna identyfikacja działań obciążających serwer, takich jak niepożądane automatyczne programy do przeglądania treści Serwisu Internetowego. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celu identyfikacji osób lub działań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prowadzić do naruszenia regulaminu Serwisu Internetowego.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą,

 

1.

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej udzielonej ZBKT zgody.

 

b)

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c)

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ZBKT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d)

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ZBKT może świadczyć jedynie za zgodą.

 

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ZBKT przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 

b)

Rezygnacja powinna przyjąć formę pisma skierowanego na adres siedziby ZBKT lub wiadomości e-mail i będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w tych celach.

 

c)

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okażę się zasadny i ZBKT nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną… usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 

3.

Prawo do usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a.

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b.

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c.

wnio?sł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d.

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ZBKT podlega;

 

f.

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego..

 

c)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ZBKT może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ZBKT.

 

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, może uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ZBKT nie będzie również wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, w okresie, kiedy żądanie jest rozpatrywane.

 

b)

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a.

Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ZBKT ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż przez 7 dni;

 

b.

Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c.

Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.

Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych - wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy - ze względu na szczególną sytuację - ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika..

 

5.

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 

a.

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b.

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 

7.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie CSV, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

8.

W sytuacji, gdy Użytkownik skorzysta z uprawnień wynikających z powyższych praw, ZBKT spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli jednak ze względu na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań, ZBKT nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu tego miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9.

Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10.

Użytkownik ma prawo żądać od ZBKT przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie zgodnie z postanowieniami §6 Polityki Prywatności..

 

11.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarzadzanie bezpieczeństwem

 

1.

ZBKT zapewnia Użytkownikom bezpieczne polaczenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. ZBKT stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

2.

ZBKT nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ZBKT poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.i

 

2.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [adres email lub fizyczny].

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 r.